Privacyverklaring

We introduceren onze privacyverklaring om uw privacy nog beter te beschermen. Met deze privacyverklaring willen we onze leden meer tekst en uitleg geven over de manier waarop we omspringen met hun persoonlijke gegevens en wat we allemaal doen om deze data te beveiligen. Hiermee volgen we de nieuwe Europese privacywetgeving, of General Data Protection Regulation (GPDR), die strengere normen introduceert op het vlak van gegevensbescherming.

De vzw Think Blue Vlaanderen draagt privacy en communicatie hoog in het vaandel en we stellen dan ook alles in het werk om onze leden zo goed mogelijk te informeren over dit onderwerp. De nieuwe GDPR-wetgeving, die de privacyrechten van onze leden versterkt, gaat in op 25 mei 2018. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke website, service of tool van onze vereniging waar in deze privacyverklaring naar wordt verwezen, ongeacht op welke manier u ze opent of gebruikt, inclusief via mobiele apparaten.


PRIVACYVERKLARING van de vzw Think Blue Vlaanderen

Contact

Als vzw Think Blue Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

vzw Think Blue Vlaanderen

Sikkelstraat 38

8000 Brugge

thinkbluevlaanderen@gmail.com

Telefoon : 0474 65 56 77


Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u gegevens op een webformulier invult, gegevens schriftelijk of via mail naar ons stuurt, deelneemt aan een chat op onze Facebook-pagina of op een andere manier met ons communiceert.

Sommige persoonlijke gegevens, zoals een manier om u te kunnen identificeren, zijn noodzakelijk om uw lidmaatschap van de vzw Think Blue Vlaanderen af te sluiten. De bezorging van alle andere persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar kan noodzakelijk zijn om deel te nemen aan onze activiteiten.

Wij geven u de toestemming om gegevens met sociale mediasites te delen of om sociale mediasites te gebruiken om uw lidmaatschap aan te maken of om uw lidmaatschap met de betreffende sociale mediasite te verbinden. Deze sociale mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over u bijhouden (bijv. inhoud die door u werd bekeken, inhoud die door u leuk werd gevonden).

Als u ons toegang tot een site met video-inhoud geeft, gaat u ermee akkoord dat wij uw videoweergaven kunnen delen met of gegevens over uw videoweergaven kunnen ophalen bij sociale mediasites van derden en dit gedurende minstens twee jaar of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt of de verbinding met de sociale mediasite opzegt.

U regelt de persoonlijke gegevens waartoe wij toegang krijgen via de privacyinstellingen op de betreffende sociale mediasite en de toestemmingen die u ons geeft wanneer u ons toegang verleent tot de persoonlijke gegevens die door de betreffende sociale mediasite over u worden bijgehouden. Door een account van een sociale mediasite aan uw lidmaatschap te linken en ons toestemming te geven voor de toegang tot deze informatie, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die door deze sociale mediasites worden bezorgd, in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen verzamelen, gebruiken en bewaren.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door de vzw Think Blue Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw Think Blue Vlaanderen
 • om een overeenkomst te kunnen uitvoeren
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen, mits uw toestemming
 • om subsidiëring door de overheid te bekomen (wettelijke verplichting)
 • om betalingsverwerkingen en lidmaatschapbeheer te bezorgen, om onze dienstverlening uit te voeren, te meten en te verbeteren, om onze dienstverlening veilig en operationeel te houden en om de inhoud van de website aan te passen.
 • om u te contacteren in verband met uw lidmaatschap, om problemen met uw lidmaatschap op te lossen, om een geschil op te lossen, om kosten of verschuldigde bedragen te innen of indien het op een andere manier noodzakelijk is om u een dienstverlening te kunnen aanbieden.

Als wij u voor de hierboven aangegeven doeleinden contacteren, kunnen wij u via e-mail, telefoon, SMS/tekstberichten en post contacteren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u

vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Uw keuzes over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Communicatievoorkeuren

U kunt uw voorkeuren voor communicatie met ons en andere leden aan ons kenbaar maken via bovenstaande contactgegevens en u kunt ons laten weten welke nieuwsbrieven, enquêtes, en uitnodigingen u wilt ontvangen.

Marketing

Als u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via een e-mail die u hebt ontvangen, uw communicatievoorkeuren binnen uw lidmaatschap te wijzigen, uw communicatievoorkeuren aangeven met de methode die in de directe communicatie van ons wordt beschreven of contact met ons opnemen zoals wordt beschreven in de bovenstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketingdoeleinden.

Adverteren

Zonder uw toestemming geven wij derde partijen geen toestemming om uw persoonlijke gegevens op onze websites voor hun eigen reclamedoeleinden te traceren en te verzamelen.


Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze rechtmatige belangen na te streven waar uw rechten en vrijheden geen voorrang krijgen boven deze belangen. Wij hebben regelingen geïmplementeerd om onze belangen en uw rechten in balans te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval om :

 • Onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevens te bekijken in verband met niet uitgevoerde betalingen voor deelname aan symposia of activiteiten van onze vereniging.
 • Onze uitnodigingen te personaliseren, te meten en te verbeteren op basis van uw voorkeuren.
 • U via e-mail of post te contacteren om u kortingen en speciale promoties aan te bieden, uw mening via enquêtes of vragenlijsten te vragen en u te informeren over onze activiteiten zoals door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
 • U te contacteren over openbare beleidskwesties of andere gebeurtenissen met betrekking tot de mogelijkheid om onze dienstverlening te gebruiken. Dit kan een uitnodiging zijn voor een petitie, brief, oproep of een andere campagne met betrekking tot een openbaar beleid.
 • Doelgerichte marketing, service-updates en promotieaanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeuren te bezorgen.
 • De gegevensbeveiliging van onze website en mobiele applicaties te controleren en te verbeteren.


Bewaartermijn

De vzw Think Blue Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 10 jaar.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt de meeste van uw persoonlijke gegevens bekijken, controleren en wijzigen door met ons contact op te nemen. Gelieve uw persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken als ze veranderen of onnauwkeurig zijn. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, neemt u contact met ons op.

Als u het wettelijke recht hebt om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens of om te verzoeken om deze te wijzigen of te verwijderen, kunnen wij in sommige gevallen, in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetten, die toegang of de gevraagde wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens toch weigeren.

Als u verzoekt dat wij stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming voor het gebruik of onthulling van uw persoonlijke gegevens voor de aangegeven doeleinden in deze privacyverklaring intrekt (waar van toepassing), zijn wij mogelijk niet meer in staat om u al onze diensten en ledenservice te bezorgen die wij aan onze leden bezorgen en die in deze privacyverklaring is aangegeven. Op uw verzoek zullen wij uw lidmaatschap afsluiten en uw persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen in overeenstemming met de nationale wetgeving die van toepassing is.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden aan de volgende partijen onthullen : gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover wettelijk is toegestaan

 • Om aan juridische vereisten te voldoen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere inhoud de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.
 • Aan gerechtelijke instanties, overheidsinstellingen of gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek of wettelijk proces in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende of vermoede illegale activiteit of een andere activiteit waardoor wij, u of een van onze andere leden wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij maken alleen gegevens openbaar die we relevant achten voor het onderzoek of het verzoek om informatie, zoals naam, plaats, staat/provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Aan kredietinstellingen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over achterstallige of gemiste betalingen).
 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke verwonding of financieel verlies te voorkomen of vermoedelijk illegale activiteiten te melden.


Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan om onze bestanden en ledeninformatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot bestuursleden van onze vereniging. Onze verwerkers van gegevens en alle derden zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.


Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te posten en de ingangsdatum van deze versie te vermelden. Wij kondigen dus wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring via de site of via e-mail aan.

Opgemaakt op 14 mei 2018 te Sikkelstraat 38, 8000 Brugge